direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

Sie sind hier

TU Berlin

Page Content

Team

Lupe [1]
Team
Name
Room
Telephone
Contact
Head of Division

Prof. Dr. Silke Bartsch [2]
MAR 1.014
030-314/27874
E-Mail [3]
Office
Heike Sick [4]
MAR 1.005
030-314/73395
E-Mail [5]
Lecturer
Dr. Simone Knab [6]
MAR 1.010
030-314/73385
E-Mail [7]
Researcher
Mareike Beiersdorf [8]
MAR 1.013
030-314/21182
Stilla Meyer [9]
MAR 1.013
030-314/21182
E-Mail [10]
Heike Müller [11]
MAR 1.012b
030-314/73736
E-Mail [12]
Alexandra Schöttler [13]
MAR 1.012b
030-314/73736
E-Mail [14]
Guest lecturer

Marco Albrecht [15]
030-314/73395
E-Mail [16]
Marcel Mager
[17]
E-Mail [18]
Christoph Thielicke [19]
E-Mail [20]
Student Assistants

Sarah Carvalho Lo Destro [21]
MAR 1.020
030-314/73353
E-Mail [22]
Michelle Dailey [23]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [24]
Sarah Giese [25]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [26]
Christin Herrmann [27]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [28]
Jennifer Messerknecht [29]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [30]
Christopher Töllner [31]
MAR 1.015
030-314/79099
E-Mail [32]
Paul Wunderlich [33]
MAR 1.011
030-314/73365
E-Mail [34]
External PhD Students
Petra Bürkle [35]
E-Mail [36]
------ Links: ------

Zusatzinformationen / Extras

Quick Access:

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

Auxiliary Functions

Copyright TU Berlin 2008